Zmluvné podmienky používania Aplikácie Shopiño

Posledná úprava: 22. 5. 2017

Ďakujeme vám za používanie aplikácie Shopiño (ďalej aj ako „Aplikácia”, alebo aj ako „Služby“). Prevádzkovateľom Aplikácie je spoločnosť KASO TECHNOLOGIES, s. r. o., so sídlom: Dobšinského 18/A, 811 05  Bratislava, Slovenská republika (ďalej ako „Prevádzkovateľ“). IČO: 35 802 235, DIČ: SK2020281384, IČ DPH: 2020281384, OR: OS Bratislava I, vložka č. 23087/B. Infolinka: +421 2 57 20 20 10. Prevádzkovateľ je založený podľa práva Slovenskej republiky. Miesto umiestnenia serverov pre Aplikáciu: Slovenská republika. Používanie Aplikácie je bezplatné. Účel aplikácie: Uľahčiť a zjednodušiť nakupovanie a skrátiť nákupný čas (od vkročenia do predajne - po zaplatenie nákupu). Je určená pre každodenné nákupy, pre všetky vekové kategórie (od detí až po tých skôr narodených), pre malé nákupy až po plánované rodinné nakupovanie.

Použitím našich Služieb vyjadrujete svoj súhlas s týmito zmluvnými podmienkami. Pozorne si ich prosím prečítajte. Služby sú dostupné pre mobilné zariadenia, nepoužívajte tieto služby spôsobom, ktorý by rozptyľoval vašu pozornosť a viedol k nedodržiavaniu dopravných a bezpečnostných predpisov.

Naše Služby je dovolené používať len dobromyseľne, pre osobnú potrebu. Naše Služby nemôžete používať pre komerčné účely a nemôžete ich akokoľvek zneužívať. Môžeme vám pozastaviť poskytovanie Služieb, ak porušíte zmluvné podmienky alebo keď budeme mať akékoľvek podozrenie z používania Služieb priečiacim sa dobrým mravom. Používaním Služieb nenadobúdate žiadne vlastnícke práva k právam z duševného vlastníctva týkajúce sa Služieb a obsahu, ku ktorému pristupujete. Tieto zmluvné podmienky vám neudeľujú právo používať žiadne značky, logá, obrázky a zvuky použité v našich Službách mimo Aplikácie. Naše Služby zobrazujú aj obsah, ktorého vlastníkom nie je Prevádzkovateľ. Zodpovednosť za tento obsah nesie osoba, ktorá ho sprístupní. V prípade, ak zistíte akýkoľvek protiprávny alebo nevhodný obsah, informujte nás o tom na: support(zavináč)shopino.net, alebo na našej Infolinke. V súvislosti s používaním Služieb vám môžeme zasielať oznámenia, správy, informácie a komerčný obsah. Zasielanie niektorých z týchto typov korešpondencie môžete užívateľským nastavením obmedziť.

Softvér a licencia

Aplikácia je voľne stiahnuteľná z App Store (iOS) a z Google Play (Android) a môže sa po inštalácii vo vašom zariadení automaticky aktualizovať. Prevádzkovateľ vám udeľuje osobnú, neprenosnú, bezplatnú a nevýhradnú licenciu s celosvetovou platnosťou na používanie softvéru. Licencia je vám poskytnutá výhradne za účelom umožniť vám využívať výhody Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom spôsobom povoleným týmito podmienkami. Nesmiete kopírovať, upravovať, distribuovať, predávať ani prenajímať žiadnu súčasť našich Služieb, ani nesmiete spätne analyzovať zdrojový kód tohto softvéru ani sa pokúšať o jeho získanie okrem prípadov, kedy to dovoľujú príslušné právne predpisy alebo prípady, kedy na to máte náš písomný súhlas.

Registrácia

Pre používanie Služieb je potrebné vykonať registráciu – vytvoriť si Shopiño konto (ďalej aj ako „Konto“). Pri registrácii môžeme od vás požadovať osobné údaje, prípadne mať možnosť získať tieto osobné údaje z vášho osobného konta u Google, a/alebo u Facebook (registrácii/prihlásení cez Google konto, alebo cez Facebook konto). Aby sa zaručila bezpečnosť vášho Konta, heslo, ak bolo od vás požadované nikomu neprezrádzajte. Za aktivitu prebiehajúcu prostredníctvom vášho konta nesiete plnú zodpovednosť. Nepoužívajte rovnaké heslo v inej aplikácii alebo službe od tretích strán.

Váš obsah

Ak vložíte do našich Služieb svoj obsah, tak všetky vaše práva duševného vlastníctva, ktoré v súvislosti s týmto obsahom vlastníte, zostanú nedotknuté. Zároveň k vášmu obsahu udeľujete Prevádzkovateľovi bezplatnú celosvetovú licenciu na používanie, poskytovanie, hostovanie, uchovávanie, reprodukciu, úpravu, spracovanie, analýzu, vytváranie odvodených diel (ako sú diela, ktoré vzniknú následkom prekladu, úpravy či iných zmien, ktoré uskutočníme s cieľom dosiahnutia lepšej integrácie vášho obsahu do našich Služieb), sprístupnenie, zverejnenie, verejné vykonávanie, verejné zobrazenie a distribúciu takéhoto obsahu. Prevádzkovateľ môže za sprístupnenie vášho obsahu (v akejkoľvek forme, v zmysle Vami poskytnutej licencie Prevádzkovateľovi) v prospech tretích strán požadovať od tretích strán odplatu. Získaná odplata za poskytnutie vášho obsahu zostáva Prevádzkovateľovi. Práva, ktoré poskytujete na základe tejto licencie sú poskytované najmä na účely prevádzkovania, propagovania a vylepšovania našich Služieb a tiež na účely vyvíjania nových Služieb. Táto licencia bude naďalej platiť aj prípade, že prestanete používať naše Služby. Niektoré Služby vám umožnia prístup k obsahu, ktorý ste danej Službe poskytli, a tiež možnosť jeho odstránenia. V niektorých Službách tiež existujú podmienky alebo nastavenia, pomocou ktorých je možné zúžiť rozsah používania obsahu odoslaného do týchto Služieb. váš obsah analyzujú naše automatizované systémy, aby sme vám mohli poskytnúť funkcie služieb relevantné priamo pre vás, napríklad prispôsobené návrhy nákupov, personalizované „na mieru“ reklamy a ponuky (aj od tretích strán), spracovanie a poskytovanie vášho obsahu tretím stranám týkajúcich sa nákupného správania, napr. za účelom optimalizácie interných služieb tretej strany a pod. K analýze obsahu dochádza pri odosielaní a prijímaní obsahu a keď je tento obsah uložený.

Pravidlá ochrany súkromia

Naše služby môžete využívať rôznymi spôsobmi vrátane zdieľania informácií a komunikácie s ostatnými ľuďmi či vytváraním nového obsahu. Ak s nami zdieľate informácie môžeme tieto služby ešte viac zlepšiť – zobraziť relevantnejšie výsledky pre tvorbu nákupov a reklamy. Na to, aby sme mohli všetkým našim používateľom poskytnúť lepšie služby, zhromažďujeme od nich informácie,​ a to od základných (napríklad akým jazykom hovoríte), až po komplexné údaje, napríklad ktoré tovary nakupujete, o ktoré tovary sa zaujímate, kde vykonávate svoje nákupy, ako sa pohybujete po predajni, koľko času strávite nákupom, ako vykonávate platbu a pod.

Informácie zhromažďujeme nasledujúcimi spôsobmi:

 • informácie, ktoré nám poskytnete pri vytvorení Konta. Pri registrácii od vás požadujeme osobné informácie, ako sú: meno a priezvisko, pohlavie (muž, žena), bydlisko (ulica a číslo domu, mesto, PSČ, štát) e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, vzdelanie a oblasť v ktorej pracujete.. Ak chcete naplno využívať funkcie zdieľania, ktoré poskytujeme, môžeme vás tiež požiadať o vytvorenie verejne viditeľného profilu, ktorý môže obsahovať vaše meno,
 • informácie, ktoré získavame z vášho používania našich Služieb. Zhromažďujeme informácie o službách, ktoré používate, a o tom, ako ich používate (napr. ako vytvárate nákupný zoznam, s kým ho zdieľate, aké máte preferencie pri výbere tovarov, ako reagujete na ponuky, kde nakupujete, koľko času strávite nakupovaním, ako sa pohybujete po predajni a pod.). Tieto informácie zahŕňajú:
  • informácie o zariadení
   • zhromažďujeme informácie o konkrétnom zariadení (napríklad model hardvéru, verzia operačného systému, jedinečné identifikátory zariadenia). Prevádzkovateľ si môže priradiť k vášmu Kontu identifikátory vašich zariadení alebo telefónne číslo,
  • informácie z protokolov
   • keď použijete naše služby alebo si zobrazíte obsah, automaticky zhromaždíme a uchováme určité informácie. Medzi tieto informácie patria:
    • podrobnosti o tom, akým spôsobom ste našu Službu použili, napríklad vyhľadávané tovary,
    • informácie o udalostiach zariadenia, ako sú zlyhania, činnosť systému, nastavenia hardvéru, jazyk prostredia, dátum a čas vašej žiadosti a odkazujúca adresa URL,
    • súbory cookie, ktoré môžu byť jedinečnými identifikátormi vášho Konta,
   • informácie o polohe a čase
    • keď používate naše Služby, môžeme pri tom zhromažďovať a spracovávať informácie o vašej aktuálnej polohe a čase. Vašu polohu určujeme pomocou rôznych technológií, ako sú napríklad adresa IP, GPS poloha,
   • jedinečné čísla aplikácií
    • toto číslo môže byť spolu s informáciami o inštalácii (napríklad typ operačného systému a číslo verzie aplikácie) odosielané Prevádzkovateľovi pri inštalácii alebo odinštalovaní príslušnej služby alebo vtedy, keď služba pravidelne kontaktuje naše servery, napríklad z dôvodu automatických aktualizácií,
   • súbory cookie a podobné technológie
    • pri používaní našich Služieb, spolu s našimi partnermi používame rôzne technológie na zhromažďovanie a uchovávanie informácií. Môže ísť napríklad o identifikovanie vášho zariadenia pomocou súborov cookie alebo podobných technológií. Pomocou týchto technológií zhromažďujeme a uchovávame informácie aj vtedy, keď využívate služby, ktoré ponúkame našim partnerom, ako sú reklamné služby. Informácie, ktoré zhromažďujeme môžu byť spolu s údajmi o vás, ktoré získavame od našich partnerov, priradené k vášmu Kontu. Informácie, ktoré sú priradené k vášmu Kontu, považujeme za osobné.

Prístup k vašim osobným informáciám a ich aktualizácia

Kedykoľvek používate naše Služby, máte prístup k vašim osobným informáciám. Ak sú tieto informácie nesprávne, snažíme sa vám ponúknuť možnosť ich ihneď aktualizovať alebo odstrániť, okrem prípadov, keď musíme tieto údaje z oprávnených obchodných alebo právnych dôvodov uchovávať. Pri aktualizácii osobných informácií vás môžeme požiadať, aby ste ešte predtým, ako sa budeme môcť venovať vašej žiadosti, overili svoju totožnosť. Môžeme odmietnuť žiadosti, ktoré sa bezdôvodne opakujú, vyžadujú neprimerané technické úsilie (napríklad vyvinutie nového systému alebo zásadnú zmenu existujúcich postupov), ohrozujú súkromie ostatných osôb alebo by ich bolo veľmi ťažké uskutočniť (napríklad žiadosti súvisiace s informáciami na záložných systémoch).

Pokiaľ je to možné, poskytujeme prístup k informáciám a k ich oprave, a to zdarma, okrem prípadov, kedy by to vyžadovalo neprimerané úsilie. Naším cieľom je poskytovať služby tak, aby boli informácie chránené pred náhodným či zámerným zničením. Vzhľadom na túto skutočnosť sa môže stať, že ak svoje informácie odstránite z našich služieb, ich redundantné kópie neodstránime z našich aktívnych serverov ihneď a informácie neodstránime z našich záložných systémov.

Ako používame zhromažďované informácie

Informácie, ktoré zhromažďujeme v našich Službách, používame na poskytovanie, udržiavanie, ochranu a zlepšovanie Služieb, na vývoj nových Služieb a na ochranu Prevádzkovateľa a našich používateľov. Tieto informácie tiež používame pre poskytnutie obsahu zodpovedajúcemu vašim potrebám, napríklad pre poskytnutie relevantných výsledkov pre hľadanie tovarov a reklamu. Keď kontaktujete Prevádzkovateľa, uchováme záznam vašej komunikácie, aby sme mohli riešiť vaše prípadné problémy. Vašu e-mailovú adresu môžeme použiť na zasielanie informácií o našich službách (napríklad oznamov o nadchádzajúcich zmenách či vylepšeniach). Informácie zhromažďované zo súborov cookie a ďalších technológií, môžeme používať na vylepšenie používateľského prostredia a celkovej kvality našich služieb. váš obsah analyzujú naše automatizované systémy, aby sme vám mohli poskytnúť funkcie služieb relevantné priamo pre vás, napríklad prispôsobené výsledky vyhľadávania tovarov, personalizovanú inzerciu a pod. Prevádzkovateľ spracúva osobné informácie na svojich serveroch umiestnených v Slovenskej republike.

Externé spracovanie informácií

Vaše osobné informácie priamo neposkytujeme iným osobám. Môžeme však tretím osobám poskytnúť analýzy, štatistiky, prehľady vášho nákupného správania, ktoré vychádzajú aj z vašich osobných informácií, avšak sú poskytované v takej forme, ktorá vás neumožňuje akokoľvek identifikovať - zistiť vašu totožnosť.

 

Osobné informácie môžeme zdieľať s tretími osobami, ak sú nevyhnutné pre:

 • výkon práva (napr. zákony, nariadenia, právny proces alebo vynútiteľná žiadosť štátnej správy).
 • uplatnenie príslušných zmluvných podmienok vrátane vyšetrenia ich možného porušenia,
 • rozpoznanie, zabránenie alebo na iný postup zameraný na riešenie podvodu, technických ťažkostí či bezpečnostných problémov,
 • ochranu pred poškodením práv, majetku alebo bezpečnosti Prevádzkovateľa, jeho používateľov alebo verejnosti tak, ako to vyžadujú alebo dovoľujú právne predpisy.

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretej strane len s Vašim osobitným súhlasom, napr. pre výkon samoobslužného nakupovania „Scan & Go!”, alebo vernostného systému tretej strany a pod. V prípade nastania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, môžeme od vás požadovať súhlas s obchodnými podmienkami tretej strany, ktorá umožňuje vo svojich priestoroch nakúp prostredníctvom „Scan & Go!”, prípadne vám umožňuje využiť svoj vernostný systém. V prípade využívania samoobslužného nakupovania „Scan & Go!” vytvárame k vášmu kontu Karmu. Karma je naše hodnotenie o vás, ako používateľa/nakupujúceho, ktoré je vytvárané na základe overovania správnosti evidencie vášho nákupného košíka pri „Scan & Go!”. Vysoká karma znamená vysoká dôvera v prospech nakupujúceho. Karmu nie je možné užívateľsky upravovať. Nízka Karma hneď neznamená automatické zablokovanie vybraných služieb. Informácie o Karme môžeme poskytnúť tretej osobe za účelom ochrany jej oprávnených práv a majetku.

Technické zabezpečenie informácií

Intenzívne pracujeme na tom, aby sme vlastné, ako aj vaše uchovávané informácie ochránili pred neoprávneným prístupom a neoprávneným pozmeňovaním, sprístupnením alebo zničením.

Konkrétne ide o tieto činnosti:

 • dátovú komunikáciu šifrujeme pomocou protokolu SSL (TSL),
 • dôkladne kontrolujeme procesy zhromažďovania, ukladania a postupy spracúvania informácií vrátane opatrení fyzického zabezpečenia, aby sme sa zabezpečili pred neoprávneným prístupom do systémov,
 • prístup k osobným informáciám majú len zamestnanci Prevádzkovateľa, príp. zmluvní partneri, ktorí musia tieto informácie poznať, aby ich mohli pre nás spracúvať, a ktorí sú zmluvne viazaní prísnou povinnosťou zachovávať dôvernosť a v prípade porušenia tohto záväzku môže dôjsť k ich potrestaniu a ukončeniu spolupráce.

Naše pravidlá ochrany súkromia platia pre Služby poskytované Prevádzkovateľom. Naše Pravidlá ochrany súkromia sa nevzťahujú na služby ponúkané inými spoločnosťami alebo jednotlivcami. Naše pravidlá ochrany súkromia sa môžu meniť. Neobmedzíme vaše práva vyplývajúce z týchto pravidiel ochrany súkromia bez vášho výslovného súhlasu. Všetky zmeny pravidiel ochrany súkromia uverejníme na stránke www.shopino.net a pri podstatných zmenách vás na zmeny môžeme upozorniť aj mailom.

Úpravy Služieb

Služby neustále upravujeme a zdokonaľujeme. Môžeme do nich pridať alebo z nich odstrániť niektoré funkcie a vlastnosti a taktiež môžeme pozastaviť či úplne prestať poskytovať Službu ako celok. Služby môžete kedykoľvek prestať používať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pridať či vytvoriť nové obmedzenia vzťahujúce sa na používanie Služieb.

Zodpovednosť

Služby poskytujeme s využitím primeranej odbornej starostlivosti pre váš úžitok. Sú však veci, ktoré vám v súvislosti so Službami nemôžeme zaručiť. Prevádzkovateľ ani jeho dodávatelia neposkytujú žiadne záruky týkajúce sa Služieb. Neprijímame napríklad žiadne záväzky týkajúce sa obsahu Služieb, konkrétnych funkcií Služieb, ich spoľahlivosti, v rámci dostupnosti alebo schopnosti uspokojiť vaše potreby. Služby poskytujeme bez záruk, v stave tak, ako sú. Informácie, ktoré sú uvádzané pri tovaroch sú informatívne, môžu byť odlišné od skutočnosti. Vo výlukách pre právo na použitie Aplikácie je uvedené, že Aplikáciu nie je možné používať pre komerčné (obchodné) účely. Prevádzkovateľ a ani jeho dodávatelia nie sú a ani nemôžu byť zodpovední za ušlý zisk, znížené výnosy, stratu údajov, za finančné straty alebo nepriame, mimoriadne, následné škody. Zodpovednosť Prevádzkovateľa vo vzťahu k akémukoľvek nároku vyplývajúcemu z týchto podmienok vrátane akýchkoľvek predpokladaných záruk je v rozsahu dovolenom právnymi predpismi obmedzená na čiastku, ktorú ste zaplatili za používanie týchto Služieb alebo (pokiaľ sa tak rozhodneme za obnovenie poskytovania Služieb). Používanie Služby na osobné účely neobmedzujeme zákonné práva spotrebiteľa, ktorých sa nie je možné vzdať prostredníctvom zmluvy.

Úprava zmluvných podmienok

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upravovať tieto zmluvné podmienky tak, aby napríklad zohľadňovali zmeny právnych predpisov alebo zmeny Služieb. Zmluvné podmienky odporúčame pravidelne sledovať. Upozornenie na úpravy týchto podmienok uverejníme aj v Aplikácii. Zmeny nenadobudnú účinnosť skôr ako štrnásť dní odo dňa ich uverejnenia. Zmeny týkajúce sa nových funkcií Služby alebo zmeny uskutočnené z právnych dôvodov nadobudnú účinnosť okamžite. V prípade, že s upravenými podmienkami vzťahujúcimi k Službe nesúhlasíte, bezodkladne ukončite používanie danej Služby. Tieto zmluvné podmienky upravujú vzťah medzi vami a Prevádzkovateľom. Na základe týchto zmluvných podmienok vám nevznikajú nijaké práva v prospech tretích osôb. Ak porušíte tieto zmluvné podmienky a my vzápätí nepodnikneme žiadne opatrenia, neznamená to, že sa vzdávame akýchkoľvek práv (napríklad právo podniknúť opatrenia v budúcnosti). V prípade ak sa preukáže, že niektorá zmluvná podmienka nie je vynútiteľná, neovplyvní to žiadne ďalšie zmluvné podmienky – platí Salvátorská klauzula.